O projekcie

Group of workers people. Isolated on white background

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 549.659,78 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspierania mobilności zasobów pracy nr RPO.02.01.00-20-0031/15.

Projekt realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2016 do 31.05.2017r. i składa się z następujących etapów:
a. promocja
b. rekrutacja
c. poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
d. aktywizacja zawodowa
– indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze
– warsztaty z technik poszukiwania pracy
e. szkolenia zawodowe
– operator obrabiarki CNC
– spawacz metodą MIG
– pomoc kuchenna
f. pośrednictwo pracy
g. staże zawodowe

W ramach Projektu zakłada się nabór Kandydatów i Kandydatek, z których 60 osób zostanie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie i otrzyma bezpłatnie:
a. poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne
b. szkolenie z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
c. pośrednictwo pracy
d. 24 Uczestników i Uczestniczek otrzyma indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze
e. 16 osób szkolenie na operatora obrabiarki CNC
f. 20 osób szkolenie na spawacza metodą MIG
g. 24 osoby szkolenie na pomoc kuchenną
h. 55 osób odbędzie trzymiesięczne płatne staże zawodowe
i. 24 osoby otrzyma zatrudnienie

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:
– Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin)
– Materiały szkoleniowe
– Dofinansowanie zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia (na podstawie biletów komunikacji
publicznej lub ewentualnie na podstawie „kilometrówki”)
– Objęcie ubezpieczeniem NNW
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe.

W skład 60-osobowej grupy Uczestników/Uczestniczek wejdą 24 kobiety i 36 mężczyzn wybrani przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym.

Koordynatorem projektu jest Pani Krystyna Krysiewicz, mail: krystyna.krysiewicz@onw.org.pl, tel/fax: 85 661 09 33